เกี่ยวกับ อบต.
  บุคลากร อบต.
  บริการประชาชน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ลิงค์เว็บที่น่าสนใจ 
ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
  โครงการ งบประมาณ
1.
โครงการใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
80,000.- บาท
2. โครงการในการจัดเวทีองค์การบริหารส่วนตำบลสัญจร
30,000.- บาท
3. โครงการใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด
70,000.- บาท
4. โครงการประเพณีลอยกระทง
50,000.- บาท
5. โครงการประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ
70,000.- บาท
6. โครงการประเพณีบุญกฐิน
21,000.- บาท
7. โครงการประเพณีเข้าพรรษา
15,000.- บาท
8. โครงการใช้จ่ายในการอบรมและจัดเก็บ,บันทึกข้อมูล จปฐ.
15,360.- บาท
9. โครงการใช้จ่ายในงานรัฐพิธี
5,000.- บาท
10. โครงการใช้จ่ายวัสดุป้องกันพิษสุนัขบ้า
30,000.- บาท
11. โครงการอบรมรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขป้องกันยาเสพติด
30,000.- บาท
12. โครงการอบรมและเสริมสร้างวินัยจราจร
10,000.- บาท
13. โครงการอบรมเยาวชนคนดีศรีนามะเฟือง
35,000.- บาท
14. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
200,000.- บาท
15. โครงการทัศนศึกษา ดูงาน
200,000.- บาท
16. โครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข
50,000.- บาท
17. โครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
20,000.- บาท
18. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต อบต.นามะเฟือง
1,474,200.- บาท
19. โครงการค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.
116,480.- บาท
20. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น
216,200.- บาท
21. โครงการใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณะสุขมูลฐาน
70,000.- บาท
22. โครงการใช้จ่ายวัสดุเครื่องกันหนาว
100,000.- บาท
23. โครงการปลูกป่าชุมชน
10,000.- บาท
24. โครงการใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุทราย
50,000.- บาท
25. โครงการใช้จ่ายค่าวัสดุสิ่งพิมพ์
65,000.- บาท
26. โครงการใช้จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา
53,550.- บาท
27. โครงการใช้จ่ายวัสดุอื่น (วัสดุบริโภค (นม)โรงเรียนประถม
706,125.- บาท
28. โครงการใช้จ่ายวัสดุอื่น (วัสดุบริโภค (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
706,125.- บาท
29. โครงการจัดซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์เฉลิมพระเกียรติ
50,000.- บาท
30. โครงการใช้จ่ายวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
30,000.- บาท
31. ฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
200,000.- บาท
32. โครงการจัดซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์เฉลิมพระเกียรติ
50,000.- บาท
33. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
30,000.- บาท
34. โครงการซื้อวัสดุพืช (พันธุ์ข้าว)
100,000.- บาท
35. โครงการจัดซื้อวัสดุให้กับกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโคกระบือ
50,000.- บาท
36. โครงการซื้อพันธุ์ปลา
5,000.- บาท
37. โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
100,000.- บาท
38. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
30,000.- บาท
39. โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน
20,000.- บาท
40. โครงการอุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน
100,000.- บาท
41. โครงการเบี้ยยังชีพผู้คนพิการ
102,000.- บาท
42. โครงการเบี้ยยังชีพคนชรา
1,248,000.- บาท
43. โครงการใช้จ่ายวัสดุเครื่องกันหนาว
100,000.- บาท
44. โครงการอุดหนุนกิจการแข่งขันกีฬาให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชน
20,000.- บาท
45. โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมือง
20,000.- บาท
46. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
84,000.- บาท
47. โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
20,000.- บาท
48. โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดในโครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
90,000.- บาท
49. โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมือง/จังหวัด
50,000.- บาท
50. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
100,000.- บาท
51. โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
22,000.- บาท
52. โครงการซ่อมแซมบ่อบาดาล
20,000.- บาท
53. โครงการจ้างเหมาบริการ
40,000.- บาท
54. โครงการซ่อมแซมระบบประปา
60,000.- บาท
55. โครงการปรับเกรดถนน
100,000.- บาท
56. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6
99,500.- บาท
57. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7
95,000.- บาท
58. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10
99,500.- บาท
59 โครงการค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ
70,000.- บาท
60. โครงการค่าวัสดุระบบประปา
10,000.- บาท
61 โครงการค่าขยายเขตประปา
50,000.- บาท
62. โครงการค่าซ่อมแซมถนน
100,000.- บาท
63. โครงการค่าวัสดุงานช่าง
10,000.- บาท
64. โครงการก่อสร้างลาน คสล. หมู่ที่ 8
110,000.- บาท
65. โครงการค่าอุดหนุนการไฟฟ้าสว่างส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า ม.7
90,000.- บาท
66. โครงการค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าสว่างสาธารณะ ม.6
10,500.- บาท
67. โครงการค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าสว่างสาธารณะ ม.7
35,000.- บาท
68. โครงการค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าสว่างสาธารณะ ม.10
10,500.- บาท
69. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8
220,000.- บาท
Twitter : http://twitter.com/namafueang, ติดต่อสำนักงาน : Email: info@namafueang.com,
เว็บมาสเตอร์ Email:
webmaster@namafueang.com
คุยสดกับผู้ให้บริการด้านเทคนิค