เกี่ยวกับ อบต.
  บุคลากร อบต.
  บริการประชาชน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ลิงค์เว็บที่น่าสนใจ 
ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

1. โครงการใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน งบประมาณ 120,000- บาท
2. โครงการในการจัดเวทีประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลสัญจร “ 30,000.- บาท
3. โครงการใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด “ 184,000.- บาท
4. โครงการประเพณีลอยกระทง “ 50,000.- บาท
5. โครงการประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ “ 60,000.- บาท
6. โครงการประกวดชมรม To be Number one “ 30,000.- บาท
7. โครงการอบรมปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง “ 30,000.- บาท
8. โครงการใช้จ่ายในการอบรมและจัดเก็บ,บันทึกข้อมูล จปฐ. “ 20,000.- บาท
9. โครงการใช้จ่ายในงานรัฐพิธี “ 60,000.- บาท
10. โครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำหน้าบ้าน “ 10,000.- บาท
11. โครงการใช้จ่ายวัสดุป้องกันพิษสุนัขบ้า “ 40,000.- บาท
12. โครงการอบรมรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขป้องกันยาเสพติด “ 40,000.- บาท
13. โครงการอบรมและเสริมสร้างวินัยจราจร “ 10,000.- บาท
14. โครงการอบรมเยาวชนคนดีศรีนามะเฟือง “ 25,000.- บาท
15. โครงการกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) “ 120,000.- บาท
16. โครงการทัศนศึกษา ดูงาน “ 200,000.- บาท
17. โครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข “ 50,000.- บาท
18. โครงการแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีน “ 20,480.- บาท
19. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต อบต.นามะเฟือง “ 1,365,000.- บาท
20. โครงการค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. “ 123,760.- บาท
21. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น “ 200,000.- บาท
22. โครงการใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณะสุขมูลฐาน “ 70,000.- บาท
23. โครงการอาสาปกป้องสถาบัน “ 30,000.- บาท
24. โครงการปลูกป่าชุมชน “ 10,000.- บาท
25. โครงการใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุทราย “ 60,000.- บาท
26. โครงการใช้จ่ายค่าวัสดุสิ่งพิมพ์ “ 70,000.- บาท
27. โครงการใช้จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา “ 40,000.- บาท
28. โครงการใช้จ่ายวัสดุอื่น (วัสดุบริโภค (นม)โรงเรียนประถม “ 996,450.- บาท
29. โครงการใช้จ่ายวัสดุอื่น (วัสดุบริโภค (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก “ 690,500.- บาท
32. โครงการจัดซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์เฉลิมพระเกียรติ “ 50,000.- บาท
33. โครงการใช้จ่ายวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 40,000.- บาท
34. อุดหนุนสถานศึกษาโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน“ 30,000.- บาท
35. โครงการอุดหนุนเทศบาลเมืองปรับปรุงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “ 40,000.- บาท
36. โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด “ 30,000.- บาท
37. โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ 62,000.- บาท
38. โครงการจัดซื้อวัสดุให้กับกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโคกระบือ “ 50,000.- บาท
39. โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก “ 50,000.- บาท
40. โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ “ 100,000.- บาท
41. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม “ 30,000.- บาท
42. โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน “ 50,000.- บาท
43. โครงการอุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน “ 100,000.- บาท
44. โครงการเบี้ยยังชีพผู้คนพิการ “ 102,000.- บาท
45. โครงการเบี้ยยังชีพคนชรา “ 1,206,000.- บาท
46. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองในโครงการรับบริจาคโลหิต 10,000.- บาท
47. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000.- บาท
48. โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมือง งานกาชาด“ 20,000.- บาท
49. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านประเพณีบุญบั้งไฟ “ 105,000.- บาท
50. โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 20,000.- บาท
51. โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดในโครงการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสู้เอาชนะยาเสพติด 60,000.- บาท
52. โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดกิจกรรมเหล่ากาชาด “ 20,000.- บาท
52. โครงกาประเภทของรางวัลกิจกรรมต่างๆ “ 50,000.- บาท
53. โครงการจัดซื้อวัสดุงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000.- บาท
54. โครงการจัดซื้อวัสดุงานครัว อบต. “ 20,000.- บาท
56. โครงการซ่อมแซมระบบประปา “ 30,000.- บาท
57. โครงการค่าใช้จ่ายให้ได้มาเพื่อบริการ “ 40,000.- บาท
58. โครงการพัฒนาบุคลากรเรียนต่อระดับปริญญาโท “ 150,000.- บาท
59. โครงการพัฒนาบุคลากรเรียนต่อระดับปริญญาตรี “ 198,000.- บาท
60. โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก “ 10,000.- บาท
61. โครงการปรับเกรดถนน “ 100,000.- บาท
62. โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว “ 10,000.- บาท
63. โครงการค่าวัสดุระบบประปา “ 60,000.- บาท
64. โครงการค่าขยายเขตประปา “ 35,000.- บาท
65. โครงการค่าวัสดุงานไฟฟ้า “ 70,000.- บาท
66. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 “ 200,000.- บาท
67.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขต อบต. “ 200,000.- บาท
68.โครงการซ่อมแซมสร้างบ้านผู้ยากไร้ “ 30,000.- บาท
69.โครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตโดยใช้แอสฟัลติก ม.4 “ 102,000.- บาท
70.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังใช้หินคลุก ม.4 “ 64,900.- บาท
71.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.7 “ 200,000.- บาท
72.โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ม.5 “ 14,000.- บาท
73.โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ม.6 “ 44,500.- บาท
74.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเกษตร ม.6 “ 80,000.- บาท
75.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ม.10 “ 198,000.- บาท
76.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำครึ่งวงกลม ม.5 “ 186,000.- บาท
77.โครงการบุกเบิกถนนเพื่อเกษตร ม.6 “ 155,000.- บาท
78.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 “ 200,000.- บาท
79.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า ศูนย์เด็ก ม.10 “ 84,000.- บาท
80.ค่าก่อสร้างทางขึ้น – ลง คนพิการ คอนกรีตสนง.อบต. “ 7,000.- บาท
81.ค่าก่อสร้างอ่างแปรงฟันและล้างถ้วยศูนย์เด็กเล็ก “ 26,000.- บาท
82.ค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตผสมเหล็กพร้อมประตูศูนย์เด็กเล็ก “ 320,000.- บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเฟือง
ตั้งอยู่ เลขที่ 129 ม.5 ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
เบอร์โทรศัพท์ 042-000525,โทรสาร 042-000426 (อัตโนมัติ) E-mail : info@namafueang.comเว็บไซต์ : www.namafueang.com/